භාෂාව හා ව්‍යාකරණය

ප්‍රකාශක
භාෂාවක රටා සමුදාය ස්ටැම්ෆර්ඩ් ලේක් ප්‍රකාශකයෝ
භාෂාවක භාවිතය හා විග්‍රහය ස්ටැම්ෆර්ඩ් ලේක් ප්‍රකාශකයෝ
සමකාලීන සිංහලය – ශබ්ද විචාරය කොලඹ විශ්වවිද්‍යාලය
නූතන සිංහල ලේඛන ව්‍යාකරණය 1 –  අක්ෂර වින්‍යාසය ස්ටැම්ෆර්ඩ් ලේක් ප්‍රකාශකයෝ
සමකාලීන සිංහල ලේඛන ව්‍යාකරණය 1 – ව්‍යාකරණ ප්‍රවේශය ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
සමකාලීන සිංහල ලේඛන ව්‍යාකරණය 3  – සන්ධි විග්‍රහය ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
සිංහල භාෂාවේ නව මුහුණුවර Dept. of Cultural Affairs
මානව භාෂා ප්‍රවේශය සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
සිංහල අක්ෂර විවාරය සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
අක්ෂර වින්‍යා ප්‍රවේශය සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
ණයනු නයනු වින්‍යාසය සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
සිංහල සාක්ෂරතා සමීක්ෂා
සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රිසි තුන් අකුරු රටා ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ

බසක මහිම පොත් පෙළ

ප්‍රකාශක
සිංහල හෝඩිය ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
අකුරු හා පිලි ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
ණ-කාර සමිමතය ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
ළ-කාර සමිමතය ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
පද සාධනය ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
ප්‍රකෘති ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
උපසර්ග ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
තද්ධිත ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
ප්‍රත්‍ය ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
නාම පදය ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
ක්‍රියා පදය ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ

තුම්පත් රටා පොත් පෙළ

ප්‍රකාශක
සිංහල වෙහෙර විහාර සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
සිංහල බුදු සමය සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
සිංහල සිරිත් විරිත් සුමිත ප්‍රකාශකයෝ

සිංහල ජන වහර පොත් පෙළ

ප්‍රකාශක
සිංහල ජන වහර ස්ටැම්ෆර්ඩ් ලේක් ප්‍රකාශකයෝ
ගමක සුවඳ සිවි සිය ගවු ඇසේයා (1996) ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
හඬ වටා පද රටා ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
සියලඟ රූ සොබා ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
කිවිවම මොකද ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
උඩරට සිංහලය ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ

තුම්පත් රටා පොත් පෙළ

ප්‍රකාශක
සිංහල වෙහෙර විහාර සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
සිංහල බුදු සමය සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
සිංහල සිරිත් විරිත් සුමිත ප්‍රකාශකයෝ

රටක මහිම පොත් පෙළ

ප්‍රකාශක
ජය ශ්‍රී මහා බෝධිය ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
අටමස්ථානෙ ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
රුවන්වැලිසෑය ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
රිදී විහාරෙ ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
දෙගල්දොරුව ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
මුල්කිරිගල ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
සිරි දළදා මාලිගාව ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
කැලණි විහාරෙ ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
සූරියගොඩ විහාරෙ ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
සිරිපා වන්දනාව ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
ශ්‍රී පාදස්ථානෙ ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
මිහින්තලේ ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
මිහින්තලා උරුමෙ ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
කන්දෙ විහාරෙ ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ
තන්තිරිමලෙ ගොඩගේ ප්‍රකාශකයෝ

ලමා සාහිත්‍යය

අකුරු මිහිර පොත් පෙළ

ප්‍රකාශක
අකුරු මිහිර – 1 සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
අකුරු මිහිර – 2 සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
අකුරු මිහිර – 3 සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
අකුරු මිහිර – 4 සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
අකුරු මිහිර – 5 සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
අකුරු මිහිර වැඩපොත සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
අකුරු මිහිර – 1 CD සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
අකුරු මිහිර – 1 CD සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
අකුරු මිහිර වැඩපොත CD සුමිත ප්‍රකාශකයෝ

ජන කථා – ගැමි නැණ නුවණ පොත් පෙළ

ප්‍රකාශක
පුහුල් හොරා සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
ආඬි හත්දෙනාගේ කැඳ හැලිය සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
කැකිල්ලේ රජ්ජුරුවෝ සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
කොහාටද මේ ගඟ ගලන්නේ සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
බළලා සහ වඳුරා සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
අබරා  සිල් ගත්ත හැටි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
පරංගියා කෝට්ටේ ගිය හැටි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
බල්ලගෙ වැඩ් බුරුව කල වගයි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
කලුව මාරපොන ගියා වගේ සුමිත ප්‍රකාශකයෝ

ජන කථා – එකෝමත් එක රටක පොත් පෙළ

ප්‍රකාශක
ගමරාල දිව්‍ය ලෝකේ ගියහැටි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
ඉර හඳ සහ මාවි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
මහ දැනමුත්තා සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
ගමරාලයි යක්කුයි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
කොට්ටෝරුවයි යාළුවොයි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
මහ දැනමුත්තාගේ කුඹුරු වැඩ සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
අන්දරේ රජ වාසල කවටයා සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
ගමරාලයි මහ යකයි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
මහ දැනමුත්තයි ගෝලයොයි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
මොණරයි අවිච්චියයි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
දෝනියැන්දට තෑගිපිට තෑගි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
අව්වයි වැස්සයි නරියගේ මඟුලයි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
රන් කැකිරේ කතන්දරේ සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
මහ ගංවතුරයි ලබු ගෙඩියයි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
මුවයි යාලූවොයි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
අහස් මාලිගා සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
අන්දරේ සීනි කෑ හැටි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
කපුරු හාමි පුත්තලම් ගිය හැටි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
රජ්ජුරුවන්ගේ තේරවිලි තුන සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
නරියයි කිඹුලයි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
අන්දරේ ලිඳට පැනපු හැටි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
බතල උපන් හැටි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
රජවාසලට යන පාර සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
රයිගමයයි ගම්පලයයි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
අන්දරේ හරකුන්ට කී හැටි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
කාලා කියනවද හොත්තිරි පඤ්ඤන් සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
අන්දරේ නොදුටු ගොනා සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
කව්ද බය යකුන්ට සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
මහ දැනමුත්තා අස්ස පිටේ ගිය හැටි සුමිත ප්‍රකාශකයෝ
මහ දැනමුතත්තාට වෙචිච දේ සුමිත ප්‍රකාශකයෝ